Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradina Vis d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Službenik za informiranje: Sandra Pečarević

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:


1. elektroničke pošte na mail: info.zahtjev@gradinavis.hr
2. poštom na adresu: Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis
3. osobno putem pisarnice : Biskupa Mihe Pušića 2 , 21480 Vis